Strona główna | Szkolenia | Licencje trenerskie ZPRP

Licencje trenerskie ZPRP

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że podstawowym warunkiem uzyskania licencji trenerskiej ZPRP (kategorii A, B lub C) jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji szkoleniowych, potwierdzonych stosownym dokumentem:

 – w przypadku trenera piłki ręcznej – dyplomem trenera II klasy (licencja B), I klasy lub klasy mistrzowskiej (licencja A), uzyskanym na podstawie przepisów obowiązujących do 23 sierpnia 2013r. lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu trenerskiego, organizowanego przez ZPRP lub inny podmiot działający z jego upoważnienia;

 – w przypadku instruktora – legitymacją instruktora piłki ręcznej (licencja C) uzyskaną przed dniem 23 sierpnia 2013r. lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu instruktorskiego w piłce ręcznej organizowanego przez ZPRP lub inny podmiot działający z jego upoważnienia.  

Na podstawie porozumień podpisanych ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce kształcić trenerów oraz prowadzić kursy instruktorskie lub trenerskie w piłce ręcznej w 2014r. mogą wyłącznie:

 – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
 – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 – Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie.

Oznacza to, że dokumenty wydawane absolwentom studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych oraz kursów trenerskich bądź instruktorskich w piłce ręcznej, organizowanych jedynie przez te uczelnie, będą honorowane przez ZPRP i mogą być podstawą do wydania licencji trenerskiej, stosownej kategorii (B lub C).

Uprawnienia trenera/instruktora sportu w piłce ręcznej zdobyte w wyniku ukończenia kursów organizowanych po 23 sierpnia 2013r. przez inne podmioty nie stanowią podstawy do ubiegania się w ZPRP o wydanie licencji trenerskiej kategorii B lub C. Jeśli organizatorzy takiego kursu działają bez zgody i porozumienia ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, a tym samym nie dostarczają pełnej informacji na temat treści programowych, o liczbie godzin dydaktycznych części ogólnej i specjalistycznej oraz o kwalifikacjach wykładowców, to nie jest możliwe dokonanie przez ZPRP rzetelnej oceny ilościowej i jakościowej przeprowadzonego szkolenia, co z kolei jest niezbędne do uznania kwalifikacji trenerskich w świetle umów międzynarodowych, regulujących te kwestie w relacjach narodowych federacji z Europejską Federacją Piłki Ręcznej (EHF).

Zgodnie z powyższym dyplomy lub legitymacje uzyskane w wyniku niezatwierdzonych przez ZPRP kursów nie mogą stanowić podstawy merytorycznej do ubiegania się o licencję kategorii B lub C.