15 stycznia 2014

Głosujcie na naszych w plebiscycie Onetu

Aż trójka szczypiornistów w gronie 45 zawodniczek i zawodników nominowanych do tytułu Sportowca Roku 2013 w Plebiscycie Onet.pl! Uznanie w oczach organizatorów zabawy znaleźli Karolina Kudłacz i Alina Wojtas oraz Marcin Lijewski. Oddawajcie swoje głosy na przedstawicieli piłki ręcznej! Głosowanie już trwa!

GŁOSUJ NA http://plebiscyt.onet.pl/!

Przypomnijmy, że Alina i Karolina to niezwykle ważne ogniwa czwartej reprezentacji grudniowych mistrzostw świata w Serbii, natomiast Marcin Lijewski w ubiegłym roku sięgnął wraz z HSV Hamburg po zwycięstwo w elitarnej Lidze Mistrzów.

Za­sa­dy wy­bo­ru w ple­bi­scy­cie Onetu na Naj­lep­sze­go Spor­tow­ca 2013 roku:

1. Wybór w Ple­bi­scy­cie Onetu na Naj­lep­sze­go Spor­tow­ca 2013 roku zo­sta­nie do­ko­na­ny przez użyt­kow­ni­ków Eurosport.​Onet.​pl

2. In­ter­nau­ci Eurosport.​Onet.​pl wy­bie­rać będą naj­lep­sze­go spor­tow­ca 2013 roku na za­sa­dach okre­ślo­nych po­ni­żej, wy­ra­ża­jąc swoje zda­nie w son­dach pu­bli­ko­wa­nych na stro­nie plebiscyt.​onet.​pl

3. W pierw­szym eta­pie użyt­kow­ni­cy wy­bio­rą 16 naj­lep­szych, ich zda­niem, spor­tow­ców mi­nio­ne­go roku. Wy­bo­ru do­ko­na­ją, gło­su­jąc w son­dzie, w któ­rej zna­la­zły się na­zwi­ska za­pro­po­no­wa­ne przez re­dak­cję spor­to­wą Onetu.

3.1 Czo­ło­wa "16" zo­sta­nie usze­re­go­wa­na od miej­sca 1. do 16. w ko­lej­no­ści zgod­nej z wy­bo­rem użyt­kow­ni­ków w pierw­szym eta­pie – od spor­tow­ca o naj­więk­szej licz­bie gło­sów, do spor­tow­ca, który uzy­skał 16. wynik. Po­zo­sta­li spor­tow­cy od­pa­da­ją po pierw­szym eta­pie ry­wa­li­za­cji i zo­sta­ną skla­sy­fi­ko­wa­ni zgod­nie z osią­gnię­tym przez sie­bie wy­ni­kiem gło­so­wa­nia na miej­scach 17-45.

3.2 Ko­lej­ne etapy to­czyć się będą sys­te­mem pu­cha­ro­wym. W 1/8 fi­na­łu o awans do ćwierć­fi­na­łu wal­czyć będą mię­dzy sobą (po­przez gło­so­wa­nie użyt­kow­ni­ków w son­dach) za­wod­ni­cy z miejsc 1-16 zgod­nie z sys­te­mem: 1-16 (po­je­dy­nek numer 1), 2-15 (2), 3-14 (3), 4-13 (4), 5-12 (5), 6-11 (6), 7-10 (7), 8-9 (8).

W ćwierć­fi­na­le walka bę­dzie od­by­wać się na tej samej za­sa­dzie – w szran­ki staną zwy­cięz­cy po­je­dyn­ków zgod­nie z sys­te­mem: wy­gra­ny 1 – wy­gra­ny 8 (9), wy­gra­ny 2 – wy­gra­ny 7 (10), wy­gra­ny 3 – wy­gra­ny 6 (11), wy­gra­ny 4 – wy­gra­ny 5 (12).

Zwy­cięz­cy awan­su­ją do pół­fi­na­łów, gdzie sto­czą walkę o finał w pa­rach: wy­gra­ny 9 – wy­gra­ny 12 (13), wy­gra­ny 10 – wy­gra­ny 11 (14).

Po­ko­na­ni w po­je­dyn­kach 13 i 14 sto­czą walkę o 3. miej­sce, zaś zwy­cięz­cy awan­su­ją do Wiel­kie­go Fi­na­łu.

Naj­lep­szym spor­tow­cem 2013 roku w Ple­bi­scy­cie Onetu zo­sta­nie trium­fa­tor po­je­dyn­ku fi­na­ło­we­go. Zwy­cięz­cę po­zna­my 2 lu­te­go.

3.3 Szcze­gó­ło­we ter­mi­ny rund i po­szcze­gól­nych po­je­dyn­ków okre­ślo­ne zo­sta­ną na stro­nie plebiscyt.​onet.​pl

4. Zwy­cięz­ca uzy­ska tytuł Naj­lep­sze­go spor­tow­ca 2013 roku w Ple­bi­scy­cie Onetu.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest