Strona główna | Szkolenia | Konf. Med. sportowa w grach zespołowych

Konf. Med. sportowa w grach zespołowych

 

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej podjęły inicjatywę organizowania corocznych interdyscyplinarnych konferencji naukowo-szkoleniowych – pod patronatem kwartalnika naukowego pt. „Medycyna Sportowa”. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 1-2 lipca w warszawskim Centrum Olimpijskim.

Pierwszym tego typu przedsięwzięciem będzie I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Medycyna sportowa w grach zespołowych”. Założeniem organizatorów jest, aby Konferencje były organizowane 1 raz w roku i obejmowały szeroko rozumianą, interdyscyplinarną problematykę medycyny sportowej, ukierunkowaną każdorazowo na specyfikę wybranej dyscypliny sportowej (lub grupy dyscyplin) lub wybrane zagadnienie medyczne (określona jednostka chorobowa, specyfika danego obrażenia lub tp.), która byłaby prezentowana w aspekcie profilaktyki, diagnostyki, kompleksowego leczenia (zachowawczego i operacyjnego) i rehabilitacji.

Patronat nad konferencją objął m.in. Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki. – Mam nadzieję, że konferencja spełni oczekiwania organizatorów i w istotny sposób przyczyni się do poprawy opieki medycznej w sporcie wyczynowym, popularyzacji aktywności fizycznej oraz masowego uprawiania sportu jako ważnego czynnika profilaktyki zdrowotnej, a udział w niej wezmą liczni przedstawiciele środowiska lekarskiego związanego ze sportem oraz trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego – podkreślił sternik ZPRP.

Przewodnią ideą i założeniem Konferencji jest kompleksowa i możliwie pełna prezentacja wybranego zagadnienia w sposób naukowy, z ukierunkowaniem praktycznym.

Program naukowo-dydaktyczny (w załączeniu – na plakacie) obejmuje zagadnienia przydatne dla treningu sportowców „wysokowyczynowych”, ale także niezbędne w sporcie dzieci i młodzieży czy w treningu rekreacyjnym. Odpowiednio dawkowana aktywność fizyczna, w każdym wieku i na każdym etapie rozwoju człowieka, to najtańszy i najprostszy środek zwiększający wszechstronne możliwości adaptacyjne i odpornościowe ustroju. W dalszym ciągu jednak świadomość roli, jaką może odegrać aktywność ruchowa w utrzymaniu zdrowia, prewencji rozlicznych chorób i skutecznym ich leczeniu, nie jest powszechna i należycie doceniana ani przez lekarzy (specjalistów, lekarzy pierwszego kontaktu) i pozostałych pracowników służby zdrowia, urzędników państwowych decydujących o przydziale środków na rozwój i popularyzację tego elementu promocji zdrowia, ani przez społeczeństwo – czyli nas wszystkich – potencjalnych pacjentów.

Z pełną świadomością i naciskiem można w tym miejscu stwierdzić, że zapadalność na choroby cywilizacyjne, ich przebieg i statystyka śmiertelności pozostają od lat w ścisłej korelacji z uderzająco niskim poziomem aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa!

Medycyna sportowa, zwana również medycyną aktywności ruchowej, jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy lekarskiej wykorzystującą osiągnięcia antropologii, biologii, biochemii, fizjologii i teorii treningu sportowego oraz takich dyscyplin klinicznych jak: ortopedia, traumatologia, pediatria, choroby wewnętrzne, kardiologia i in. Podstawowym celem medycyny sportowej jest ochrona zdrowia osób biorących udział w aktywności fizycznej, począwszy od zajęć wychowania fizycznego do sportu wyczynowego, od rekreacji do treningu zdrowotnego i od profilaktyki chorób do ich leczenia i rehabilitacji. Medycyna sportowa zajmuje się człowiekiem aktywnym ruchowo w zdrowiu i chorobie, we wszystkich okresach jego życia. W odróżnieniu od innych dyscyplin medycznych, medycyna sportowa obejmuje całość procesów fizjologicznych i patologicznych, jakie dokonują się w organizmie pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku, we wszystkich układach i narządach.

W celu upowszechnienia wyników i wniosków wypracowanych podczas Konferencji, przygotowane będą zbiorcze wydania materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych (m.in. okolicznościowe wydanie czasopisma „Medycyna Sportowa”), które otrzymają uczestnicy Konferencji i zaproszeni goście, a także zostaną one rozesłane do wybranych instytucji, organizacji, stowarzyszeń itp. w środowisku sportowym i medycznym.