Strona główna | Szkolenia | Sport Wszystkich Dzieci 2011

Sport Wszystkich Dzieci 2011

 

Wszystkie kluby prowadzące działalność w zakresie sportu dziecięco-młodzieżowego zapraszamy do wzięcia udziału w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport Wszystkich Dzieci” – kierunek piłka ręczna. Program ten oferuje zainteresowanym możliwość dofinansowania imprez sportowych, zaopatrzenia klubów w sprzęt sportowy, udziału kadry nauczycielsko – instruktorskiej w kursokonferencji szkoleniowej, udział zespołów dziecięcych i młodzieżowych w centralnym obozie „Sportowe Wakacje”.

W roku 2011 Ministerstwo Sportu i Turystyki podzieliło program na dwa etapy:

I. W pierwszym etapie konkursu:

a) dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – realizowanych w okresie od 01 lutego do 30 czerwca 2011r.

II. W drugim etapie konkursu:

a) dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – realizowanych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011r.

b) zaopatrzenie klubów w sprzęt sportowy,

c) udział kadry nauczycielsko – instruktorskiej w kursokonferencji szkoleniowej

d) udział zespołu w centralnym obozie „Sportowe Wakacje”.

Dofinansowanie organizacji masowych imprez sportowych (realizowanych w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2011):

Wniosek nadesłany przez klub dotyczyć powinien jedynie organizacji turnieju (zasięg krajowy) dla dzieci i młodzieży.

Wymagane są następujące dokumenty:

– wystąpienie organizatora turnieju poparte opinią Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej, zawierające nazwę imprezy, termin, kategorię, oraz wiek uczestników

– program i regulamin turnieju (koniecznie)

– preliminarz zawodów (załącznik nr 2)

– przewidywana ilość zawodników i osób towarzyszących

– podać telefon prywatny organizatora turnieju;  e-mail.

Uwaga: Pomoc finansowa ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki może obejmować jedynie następujące wydatki:

– koszty obsługi sędziowskiej, medycznej, technicznej, wynajem obiektów sportowych, transport, usługi wydawnicze oraz w bardzo ograniczonym zakresie zakup dyplomów i pucharów.

Pozostałe wydatki nie będą refundowane.

Termin przyjmowania wniosków 17.01.2011r.

Dofinansowanie organizacji masowych imprez sportowych (realizowanych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011):

Założenia jak wyżej.

Termin przyjmowania wniosków 9.02.2011r.

Zaopatrzenie w sprzęt sportowy:

Wnioski o pomoc sprzętową  w postaci bramek i piłek mogą składać kluby sportowe prowadzące zespoły dziecięco – młodzieżowe, które dotychczas nie otrzymały wspomnianej pomocy oraz kluby, które otrzymały ją przed 2005 rokiem.

Niezbędne dokumenty:

– wniosek klubu na odpowiednim druku potwierdzony przez Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej (druk w załączeniu).

– aktualna z br. kserokopia (potwierdzona za zgodność) wpisu klubu do Rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej (dotyczy UKS-ów i MKS-ów).

– kserokopia Statutu klubu lub KRS (dotyczy pozostałych klubów) zawierająca klauzulę, że klub prowadzi szkolenie grup dziecięco – młodzieżowych.

Informujemy, że w przypadku otrzymania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ograniczonych na ten cel środków finansowych, przydział sprzętu może ulec ograniczeniu jedynie do piłek ręcznych.

Termin przyjmowania wniosków 9.02.2011r.

Kursokonferencja szkoleniowa:

ZPRP planuje w październiku 2011r. przeprowadzenie 3 – dniowej kursokonferencji szkoleniowej dla osób prowadzących systematyczne szkolenie piłki ręcznej na poziomie podstawowym w klasach 4-6 i 1-2 gimnazjum.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce pokrywa koszty procesu dydaktycznego, wyżywienia i zakwaterowania uczestników bez zwrotu kosztów przejazdu.

Miejsce konferencji ustalone zostanie w terminie późniejszym (luty-marzec) na podstawie konkursu ofert nadesłanych przez kontrahentów z terenu Kraju.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze podjęcie decyzji udziału w szkoleniu. Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonych drukach.

Pierwszeństwo udziału będą miały osoby pracujące w klubach (w tym UKS/MKS)

Przyjmujemy zgłoszenia organizatorów kursokonferencji dla 70 osób

Termin nadsyłania zgłoszeń na odpowiednich drukach do dnia 9.02.2011r.

Centralne letnie obozy „Sportowe Wakacje”:

W obozach centralnych mogą wziąć udział zespoły klubowe w składzie 14 zawodników(czek)  urodzonych w latach 1997 – 2000 wraz z nauczycielem – /szkoleniowcem/.

Koszt pobytu uczestników na 14 – to dniowym zgrupowaniu pokrywają zarówno Ministerstwo Sportu i Turystyki jak i uczestnicy obozów.

Wysokość odpłatności (bez nauczycieli), którą kluby przekażą w końcu maja 2011r. na konto organizatora, uzależniona będzie od wysokości dotacji przyznanej nam na ten cel przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tej sytuacji kwoty odpłatności, które będą figurować w wykazie obozów mogą ulec zmianie.

Nie przewiduje się wypłaty wynagrodzenia nauczycielom za wykonaną pracę podczas obozu.

Przejazd grup na obóz i z powrotem odbywa się na koszt własny uczestników.   

W obozie nie będą mogli uczestniczyć zawodnicy (czki) objęci szkoleniem wojewódzkim. Wyklucza się również udział zespołów koedukacyjnych.

Do dnia 31.03.2010r Związek prześle do klubów informację o wynikach kwalifikacji zespołów do poszczególnych obozów.

Szkolenie sportowe podczas zgrupowań realizowane będzie przez opiekunów grup na podstawie programu ZPRP. Zostanie on przesłany do klubów przed rozpoczęciem obozu.

Grupa uczestników z roczników 1999/2000 powinna przed obozem odbyć systematyczne, co najmniej roczne szkolenie piłki ręcznej.

Przed zgłoszeniem udziału zespołu, prosimy o poważne rozważenie decyzji uczestnictwa grupy (odpowiednie roczniki), zgody rodziców na opłatę kosztów uczestnictwa oraz właściwej rekrutacji grupy. Późniejsze wycofanie się zespołu z obozu, sprawia poważne kłopoty natury organizacyjnej.

Lokalizację, terminy obozów, roczniki uczestników, oraz wysokość odpłatności przypadająca na zespół zamieścimy w późniejszym terminie.

Termin nadsyłania zgłoszeń klubów na odpowiednich drukach do dnia 9.02.2011r.