2 września 2009

Uwaga redakcje tv

Przypominamy, że zgodnie z umową zawartą pomiędzy Polsat, a ZPRP z zastrzeżeniem zachowania przez Organizatora trybu określonego w par. 3 ust. 3 Umowy, Polsat każdorazowo wyraża zgodę na wykorzystanie przez inne stacje telewizyjne, w ich programach informacyjnych, newsów 120-sekundowych, zrealizowanych przez Polsat, a w przypadku gdy Polsat nie transmituje Meczu objętego umową, na dokonanie przez inne stacje telewizyjne rejestracji Meczu i emisji nagranego samodzielnie materiału z Meczu, z ograniczeniem do 120 sekund.

Par 3 ust. 3 Umowy ma brzmienie:

Organizator zapewnia pod rygorem pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody, jakie mogłoby to wyrządzić Polsat, że nie wyrazi zgody na transmisje i/lub relacje telewizyjne z Meczy przez jakikolwiek inny podmiot niż Polsat, a w szczególności poprzez nadawcę telewizyjnego lub Operatora Innych środków przekazu. Organizator dodatkowo zobowiązuje się dochować należytej staranności, aby na teren obiektu – w miejsce odbywania się Meczów – nie zostały dopuszczone jakiekolwiek ekipy innych nadawców telewizyjnych oraz/lub Operatorów Innych środków przekazu niż Polsat. Dopuszczenie ekip innych nadawców telewizyjnych oraz/lub Operatorów Innych środków przekazu może nastąpić wyłącznie po uprzedniej zgodzie Polsatu wyrażonej na piśmie, którą, Polsat dostarczy Organizatorowi najpóźniej w przeddzień każdego z Meczów w celu zapewnienia odpowiednich identyfikatorów upoważnionym ekipom telewizyjnym oraz/lub Operatorom innych środków przekazu. 

Pisemny wniosek o wyrażenie zgody należy kierować do Telewizji Polsat pod numer faksu:      + 22 715 92 72; e-mail: polsatsport@polsat.com.pl

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest