Strona główna | Szkolenia | Konkurs na trenera kadry młodzieżowej -M

Konkurs na trenera kadry młodzieżowej -M

 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłasza konkurs na stanowisko trenera głównego kadry młodzieżowej pionu męskiego:

1. Główne zadania i obowiązki:
1.1. Przygotowanie młodzieżowej reprezentacji Polski mężczyzn do startu w  Młodzieżowych Mistrzostwach  Europy oraz Młodzieżowych Mistrzostwach Świata;
1.2. Wiodąca, aktywna postawa w realizacji jednolitej koncepcji młodzieżowego szkolenia centralnego obejmująca selekcję do szkolenia centralnego oraz przygotowanie reprezentacji narodowej do startu w Mistrzostwach Europy Juniorów oraz Mistrzostwach Świata Juniorów;
1.3.  Ścisła współpraca z zespołem szkoleniowym  kadry narodowej seniorów oraz NLO SMS Gdańsk;
1.4.  Programowanie i nadzór nad realizacją szkolenia kadr wojewódzkich juniorów młodszych oraz  w gimnazjalnych ośrodkach piłki ręcznej. 

2. Wymagania konieczne:
 2.1.  Wykształcenie wyższe;
 2.2.  Uprawnienia co najmniej trenera piłki ręcznej II klasy;
 2.3.  Minimum pięcioletni staż pracy  szkoleniowej;

3. Wymagania pożądane:
 3.1.  Znajomość przynajmniej jednego języka obcego: angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski;
 3.2.  Dorobek w pracy z zespołami  i  zawodnikami wysokiej klasy;
 3.3. Uprawnienia trenera klasy I i wyższe;

4. Wymagane dokumenty, oświadczenia oraz pisemne opracowania:
4.1.  Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie;
4.2.  Przebieg i osiągnięcia w pracy trenerskiej;
4.3.  Zobowiązanie do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
4.4. Koncepcja zespołu szkoleniowego (trenerzy współpracujący, opieka medyczna i  inne osoby niezbędne do realizacji zadań);
4.5. Koncepcja organizacji szkolenia kadry młodzieżowej Polski  (20-21 lat) z uwzględnieniem zasad selekcji do szkolenia centralnego juniorów młodszych (15-17 lat) oraz przygotowań i startu reprezentacji juniorów w mistrzostwach świata i Europy (18-19 lat);
4.6. Pożądane proporcje środków treningowych oraz akcenty szkoleniowe w poszczególnych elementach gry w optymalnym zastosowaniu do  objętości 60-80 dni szkolenia centralnego;
4.7. Inne propozycje szkoleniowo – organizacyjne mogące mieć wpływ na wzrost wartości sportowych  reprezentacji młodzieżowych.

5. Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz opracowaniami pisemnymi należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „Konkurs na stanowisko trenera głównego kadry młodzieżowej mężczyzn” do dnia 08.06.2009 r. do godz. 16.00 na adres:  Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Tamka 3 00-349 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku).

6. Procedura i przebieg konkursu:
6.1. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd  ZPRP rozpatrzy nadesłane oferty, wyłoni jedną lub dwie kandydatury na stanowisko trenera głównego kadry młodzieżowej i wraz z uzasadnieniem przedstawi je do rozpatrzenia Zarządowi Związku;
6.2. Komisja  konkursowa, w przypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do Zarządu o unieważnienie konkursu;
6.3. Komisja konkursowa oraz Zarząd ZPRP przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne;
6.4.  Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd ZPRP.
         
7.  Inne informacje:
7.1. Forma zatrudnienia – etat lub kontrakt trenerski z możliwością podjęcia dodatkowej pracy, która umożliwia dyspozycyjność i realne wykonywanie zadań i obowiązków trenera ZPRP;
7.2. Związek  Piłki Ręcznej w Polsce zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 

                                                                                      Związek Piłki Ręcznej w Polsce