Strona główna | Klub zasłużonego reprezentanta | Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski ma nowego prezesa

Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski ma nowego prezesa

 

W Płocku w dniach  04-05.06.2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej, w którym wzięło udział 46 członków tej organizacji. Wybrano władze Stowarzyszenia na trzyletnią kadencję.

11

Otwarcia Zgromadzenia dokonał Prezes Stowarzyszenia Janusz Czerwiński, który po powitaniu członków i słowie wstępnym zaproponował Piotra Czaczkę na Przewodniczącego i Jana Prześlakiewicza na Sekretarza Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie  porządek obrad, regulamin obrad i regulamin wyborów nowych władz.

5 (002)

Wszystkie te dokumenty uzyskały akceptację obecnych członków Stowarzyszenia. Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawił  Prezes Janusz Czerwiński. Podkreślił dokonania związane z integracją kilku pokoleń zawodnikówi trenerów oraz  aktywną akcją wydawniczo – informacyjną o historii zasłużonych reprezentantów Polski. Zwrócił uwagę na istniejące, dotąd mało wykorzystane przez Związek  możliwości włączenia się członków Stowarzyszenia w bieżące akcje promujące naszą dyscyplinę sportu. Na zakończenie zapowiedział rezygnację z ubiegania się o funkcję Prezesa na następną kadencję. Stanowisko to motywował koniecznością przekazania przewodzenia młodszej generacji członków Stowarzyszenia. Informacja ta wywołała polemikę, pojawiły się głosy o zmianę stanowiska i ponowne kandydowanie na  funkcję Prezesa. W odpowiedzi Janusz Czerwiński podtrzymał swoją decyzję zapewniając, że będzie w dalszym ciągu bardzo aktywnym, inicjującym i wspierającym wszystkie akcje prowadzące zarówno do rozwoju Stowarzyszenia jak i całej piłki ręcznej.

19

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedłożył jej Przewodniczący Andrzej Lech, który pozytywnie ocenił działalność Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia w mijającej kadencji  oraz wystąpił o udzielenie absolutorium Prezesowi i członkom Zarządu. Walne  Zgromadzenie  jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie  absolutorium ustępującym władzom.

13 (002)

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, odbyły się wybory nowych władz Stowarzyszenia. Na nową, trzyletnia kadencję został wybrany Zarząd w następującym składzie:

Prezes – Zygfryd Kuchta, Wiceprezes – Jerzy Garpiel, Sekretarz –  Bożena Karkut, Skarbnik – Agnieszka Kaja, członek – Jerzy Noszczak.

Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

Przewodniczący – Andrzej Lech, członkinie – Monika Marzec i Alicja Klonowska.

Ponadto Zgromadzenie podjęło uchwałę o nadaniu Januszowi Czerwińskiemu tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.

 

Zamknięcia obrad dokonał nowo wybrany Prezes Zygfryd Kuchta, który podziękował wszystkim członkom Stowarzyszenia za udział w Zgromadzeniu  zapewniając, że  dołoży wszelkich starań by wraz z Zarządem kontynuować dotychczasowe działania i realizować zadania zapisane w Statucie Stowarzyszenia.
Zgodnie z programem pobytu w Płocku wszyscy uczestnicy Zgromadzenia byli obecni na meczu kwalifikacyjnym do ME-2016 kobiet Polska – Słowacja.