26 kwietnia 2019

Oświadczenie ZPRP

Oświadczenie Związku Piłki Ręcznej w Polsce

W kontekście publikacji prasowych dotyczących orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz statusu prawnego trenera piłki ręcznej Pana Krzysztofa Kotwickiego, z którym ZPRP potwierdza, że pozostaje w sporze, przekazujemy stanowisko oraz najważniejsze informacje w przedmiotowej sprawie.

  1. Związek Piłki Ręcznej w Polsce wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zaskarżony wyrok zostanie skontrolowany przez Sąd Najwyższy pod kątem naruszenia prawa, w tym „Ustawy o sporcie.”
  1. Wbrew komunikowanym opiniom i ocenom wyników dotychczasowego postępowania, jednoznacznie należy podkreślić, iż sprawa ta nie jest tak oczywista jak ją się publicznie przedstawia, a zaskarżone rozstrzygnięcie budzi istotne i zasadnicze kontrowersje. Kontrowersje te polegają na bezpodstawnym przyjęciu, że związki sportowe w Polsce nie mogą ustanawiać własnych wymogów czy systemów szkolenia oraz klas trenerów.
  1. Kwestionowane rozstrzygnięcie w sposób całkowicie niezrozumiały lekceważy generalne zasady organizacji sportu w jego ogólnie przyjętych zasadach i normach.
  1. ZPRP, jak każdy inny Związek Sportowy w Polsce oraz każda narodowa federacja zarządzająca sportem w danym kraju, jest nie tylko upoważniony, ale wręcz zobligowany do organizacji tego sportu w sposób zunifikowany i nierozdzielny. Spełnienie określonych wymogów, dotyczących i warunkujących zaangażowanie w działalność w danym sporcie, w tym zawodników, sędziów, menedżerów, obserwatorów oraz właśnie trenerów, są elementem organizacji sportu i podlegają regulacji na szczeblu ponadnarodowym.
  1. Polskie Związki Sportowe jako samorządne stowarzyszenia determinujące model organizacji sportu w Polsce, posiadają autonomię i wyłączne prawo do tworzenia wiążących reguł udziału w organizowanym przez siebie współzawodnictwie sportowym. W świetle wymogów dotyczących organizacji współzawodnictwa sportowego ustalanych na szczeblu światowym czy europejskim Polskie Związki Sportowe mają prawo, a wręcz są zobowiązane regulować i ustalać zasady dotyczące wykształcenia, doświadczenia oraz hierarchii stanowisk trenerów, sędziów czy zawodników.
  1. Działania Związku polegające na wprowadzeniu logicznego systemu licencyjnego dla trenerów są zatem nie tylko uprawnione, legalne i praktycznie uzasadnione, ale również stanowią realizację obowiązków nakładanych przez federacje, w których ZPRP jest stowarzyszony.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest