Regulamin konkursów i krzyżówek

Organizatorem konkursu jest:
Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300a, 02-819 Warszawa,
tel: (+48) 22 892 90 11
e-mail: handball@zprp.org.pl
Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000105351 oraz posiadająca numery ewidencyjne: NIP: 1180745072, REGON: 000866366.
I. Postanowienia ogólne
1. Konkursy i krzyżówki są organizowane każdorazowo pod nazwami publikowanymi w magazynie Handball Polska i są zwane dalej: “Konkursem”.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą wziąć udział w konkursie, ale wyłącznie za pisemną zgodą swoich opiekunów prawnych.
3. W konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy organizatora konkursu oraz członkowie ich rodzin.
II. Termin i zadania konkursowe.
1. Każdy konkurs jest przeprowadzany w danym numerze magazynu Handball Polska zgodnie z cyklem wydawniczym tego numeru, tj. od dnia ukazania się numeru na rynku, do końca następnego miesiąca sygnowanego na okładce tego numeru.
2. Konkurs polega na poprawnym podaniu hasła głównego na podstawie rozwiązania konkursu w formie krzyżówki.
3. Uczestnicy konkursów mają szanse wygrywać nagrody. Rodzaj i liczba nagród dotyczących danego konkursu jest każdorazowo publikowana w magazynie Handball Polska.
4. Organizator oświadcza, że jest prawnym dysponentem nagród wymienionych w p.3 w chwili ich wydania.

III. Rozstrzygnięcie konkursu.
Rozstrzygnięcie danego konkursu następuje trzy tygodnie po ukazania się na rynku magazynu sygnowanego na okładce danego numeru, w którym opublikowano ten konkurs. Udział w konkursie biorą wszystkie osoby, które przysłały oryginalny kupon konkursowy (wycięty z miesięcznika Handball Polska) wraz z poprawną odpowiedzią i danymi adresowymi (umożliwiającymi przesłanie nagrody) na adres redakcji Handball Polska, najpóźniej do trzech tygodni sygnowanego na okładce danego numeru, w którym opublikowano konkurs (decyduje data stempla pocztowego), oraz dołączyły własnoręcznie podpisane oświadczenie w brzmieniu:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w konkursie. Zostałem poinformowany o prawie do wglądu i poprawiania danych oraz wycofania zgody w dowolnej chwili.

Podpis uczestnika/data

2. Nazwiska i imiona nagrodzonych uczestników konkursu zostaną opublikowane w najbliższym numerze magazynu Handball Polska .
3. Wygrane nagrody będą rozsyłane wciągu 30 dni od daty ukazania się w punktach sprzedaży prasy numeru miesięcznika Handball Polska w którym zostało opublikowane nazwiska zwycięzców.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji konkursu (w tym do wydania nagród) i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanym w pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.
2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych uczestnik wyraża jawnie w trakcie wpisywania się na listę uczestników konkursu.
4. Celem uczestniczenia w konkursie wymagane jest podanie następujących danych uczestnika:
• imię i nazwisko;
• adres do korespondencji (w tym do wysłania ewentualnej nagrody) a dodatkowo – dobrowolnie, lub jeśli jest tak podane w treści konkursu:
• adres e-mail;
• numer telefonu kontaktowego.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu konkursu i listy nagród – przed jego rozpoczęciem.
2. Dla rozstrzygnięć związanych z konkursem obowiązuje REGULAMIN z chwili rozpoczęcia konkursu.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień jego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.

Pin It on Pinterest