12 lutego 2022

komunikat ZPRP w sprawie sądu polubownego

ZPRP informuje o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatur na sędziów Sądu Polubownego do spraw piłki ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce do dnia 25 lutego.

Realizując dyspozycję art. 5 ustęp 4 Regulaminu Sądu Polubownego do spraw piłki ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce („Prawo zgłaszania kandydatur na Sędziego mają: a) ZPRP, b) Superliga SP. z o.o., c) co najmniej 10 zawodników czynnie uprawiających piłkę ręczną, d) co najmniej 3 Kluby piłki ręcznej z klas rozgrywkowych od 1 do 3, z zastrzeżeniem, że każdy klub i każdy zawodnik może poprzeć tylko jednego Sędziego. Tryb, formę oraz termin zgłaszania kandydatur ustala oraz publikuje na swojej stronie internetowej ZPRP”)

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie do Związku Piłki Ręcznej w Polsce na adresy e-mail: info@zprp.org.pl lub biuro@zprp.org.pl najpóźniej w terminie do dnia 25 lutego 2022 roku (włącznie), kandydatur na Sędziów Sądu Polubownego do spraw piłki ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne cv oraz list motywacyjny kandydata, zawierający zgodę na kandydowanie. Kandydaci muszą spełniać również wymogi ustalone w treści art. 4 ustęp 1 Regulaminu Sądu Polubownego do spraw piłki ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce, tj. „Sędzią może zostać osoba, która: a) korzysta z pełni praw publicznych, b) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji sędziego, c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, e) posiada stopień doktora nauk ekonomicznych lub uprawnienia biegłego rewidenta.”

Przypomina się, że zgodnie z treścią art. 5 ustęp 3 ww. regulaminu „Sędziów i Prezesa Sądu powołuje i odwołuje Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce, z zastrzeżeniem, że do pięciu Sędziów powołanych zostanie spośród kandydatur zgłoszonych przez zawodników oraz do pięciu sędziów zostanie powołanych spośród kandydatur zgłoszonych przez Kluby.”K

SKLEP KIBICA

KOSZULKI | SZALIKI | CZAPKI | GADŻETY

Pin It on Pinterest