Regulamin konkursu na nazwę maskotki Mistrzostw

Regulamin konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Organizatorem konkursu na nazwę maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016 zwanego dalej ,,Konkursem” jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce zwany dalej ,,Organizatorem”.

§2.

Celem Konkursu jest wybranie pięciu propozycji nazw dla maskotki EHF Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016, zwanych dalej ,,Mistrzostwami”. Wybrane propozycje zostaną poddane pod głosowanie drogą internetową.

WARUNKI KONKURSU
§3

Konkurs rozpoczyna się dnia 20.02.2015 o godzinie 12:00 i trwa do dnia 15.03.2015 do godziny  12:00.

§4

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które do dnia 15 marca 2015 do godz.12.00 (wypełnią Kartę Zgłoszenia) wyślą na adres mailowy mascot@zprp.org.pl propozycję nazwy dla maskotki Mistrzostw wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia stanowiącą załącznik do regulaminu. Każda osoba może nadsyłać nieograniczoną liczbę propozycji.
 2. Niepełnoletni uczestnicy Konkursu muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna na Karcie

§5

 1. Zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych m.in. wskutek awarii łączy internetowych.
 3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
 4. Nazwy niewykorzystane zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane przez Organizatora.

§6

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Konkursu.

§7

 1. W Konkursie wezmą udział tylko kompletne zgłoszenia, w szczególności zawierające oświadczenie o przekazaniu pełni praw autorskich na rzecz Organizatora i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji i ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Uznaje się, że zgłoszenie nazwy jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez uczestnika, że jest autorem zarówno zgłoszonej nazwy i że posiada do niej wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do posługiwania się tą nazwą. W wypadku gdyby oświadczenie uczestnika okazało się niezgodne z prawdą zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.

§8

 1. W przypadku, gdy wybraną przez Komisję Konkursową propozycję nazwy dla maskotki Mistrzostw przedstawi więcej niż jedna osoba, decyduje data i godzina wpływu proponowanej nazwy, a w wypadku tej samej daty zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania.
 2. Na jednej Karcie zgłoszenia może zostać przesłana jedna propozycja nazwy maskotki. W przypadku wpisania większej ilości nazw Organizator będzie brał pod uwagę tylko pierwszą z nich.

§9

Uczestnik Konkursu w przypadku wybrania przez Komisję Konkursową proponowanej przez niego nazwy przekazuje wszelkie prawa autorskie dotyczące wykorzystywania nazwy na wszelkich polach eksploatacji, zgodnie z postanowieniami par.11 regulaminu.

§10

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do niewyłaniania zwycięzców i odwołania konkursu w każdym czasie.

NAGRODA
§11

 1. Uczestnik, którego nazwa zostanie wybrana dla maskotki Mistrzostw otrzyma nagrodę główną w postaci podwójnego biletu na mecz otwarcia Mistrzostw.
 2. Pozostali uczestnicy, których nazwy zostaną wytypowane przez Komisję Konkursową do internetowego głosowania otrzymają nagrody w postaci gadżetów związanych z Mistrzostwami.
 3. Z chwilą podsumowania wyników konkursu i ustalenia Uczestnika, którego nazwa została wybrana na nazwę maskotki Mistrzostw, na Związek Piłki Ręcznej w Polsce przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nazwy maskotki Mistrzostw na wszelkich polach eksploatacji związanych z Mistrzostwami, a w szczególności na takich jak:
  a)  utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym poprzez wykonywanie fotokopii, slajdów reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych i cyfrowych;
  b)  wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe;
  c)  ekspozycja, wystawianie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie oraz publiczne oraz niepubliczne udostępnianie osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  d)  publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań;
  e)  użyczanie, najmowanie i dzierżawienie;
  f)  prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania nazwy maskotki Mistrzostw w tym także prawo do wykorzystania dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań
  g)  prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.
 4. Jednocześnie Uczestnik ten zobowiązuje się do niewykonywania wobec ZPRP autorskich praw osobistych do nazwy, a także zezwala na wykonywanie tego prawa w jego imieniu. Z powyższym momentem przyjmuje się, że dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy zwycięzcą, a ZPRP umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych.

§12

Nagrody zostaną przyznane przez Komisję Konkursową, która zostanie wybrana przez Organizatora. Organizator w każdym momencie może dokonywać zmian w składzie komisji.

§13

Komisja konkursowa do dnia 21.03.2015 przedstawi pięć wybranych propozycji nazw. Decyzja komisji jest ostateczne, od której nie przysługuje odwołanie żadnemu z uczestników konkursu. Propozycje następnie zostaną poddane pod głosowanie drogą internetową. Ostateczne wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone dnia 26.04.2015 podczas Finałowego Turnieju o Puchar Polski Mężczyzn, zostaną podane do publicznej wiadomości oraz opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.zprp.pl

§14

Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe, ani na równowartość pieniężną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§15

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

§16

Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1, pkt. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych i ich poprawiania.

§17

Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie internetowej Organizatora www.zprp.pl oraz we wszelkich informacjach prasowych przekazywanych do środków masowego przekazu.

§18

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

§19

Ewentualne spory odnoszące się do i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.

Oświadczam, że z chwilą podsumowania wyników konkursu i wyłonienia mnie, jako zwycięzcy przenoszę nieodpłatnie na ZPRP (Związek Piłki Ręcznej w Polsce) autorskie prawa majątkowe do nazwy maskotki Mistrzostw na wszelkich polach eksploatacji związanych z Mistrzostwami, a w szczególności na takich jak:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym poprzez wykonywanie fotokopii, slajdów reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych i cyfrowych;
b) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe;
c) ekspozycja, wystawianie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie oraz publiczne oraz niepubliczne udostępnianie osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań;
e) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie;
f) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania nazwy maskotki Mistrzostw w tym także prawo do wykorzystania dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań
g)  prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.

Jednocześnie zobowiązuję się do niewykonywania wobec ZPRP (Związku Piłki Ręcznej w Polsce) autorskich praw osobistych do nazwy, a także zezwalam na wykonywanie tego prawa w moim imieniu. Z powyższym momentem przyjmuję, że dochodzi do zawarcia pomiędzy mną, a ZPRP (Związek Piłki Ręcznej w Polsce) umowy cesji autorskich praw majątkowych.

Pin It on Pinterest