Statut

Tekst jednolity wraz z poprawkami uchwalonymi podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia – Wągrowiec 27.05.2017 r, zatwierdzony przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy w dniu 03.01.2018 r.

STATUT STOWARZYSZENIA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla uhonorowania i zachowania w pamięci zasłużonych reprezentantów i trenerów w piłce ręcznej. 
  Siedzibą stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • Celem Stowarzyszenia jest uhonorowanie i zachowanie w pamięci zasłużonych reprezentantów w piłce ręcznej.
 • Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 • działalność na rzecz rozwoju piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży,
 • promowanie piłki ręcznej w Polsce i za granica,
 • współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 • Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.
 • Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która zakończyła czynną karierę sportową i podczas jej trwania spełniła jeden z trzech niżej wymienionych warunków:
 • reprezentowała Polskę w 75 oficjalnych meczach reprezentacji kobiet lub mężczyzn
 • reprezentowała Polskę w dwóch meczach na Igrzyskach Olimpijskich
 • reprezentowała Polskę w dwóch meczach mistrzostw świata lub Europy w zespole, który zajął  miejsce I-VI w tych zawodach. 
 • Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być również trenerzy, którzy kierowali reprezentacją Polski seniorów (-ek) na Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy, na których reprezentacja Polski wywalczyła miejsce od I do VI. Dotyczy to również trenerów najwyższej kategorii młodzieżowej, których reprezentacje zdobyły medal na mistrzostwach świata lub Europy.
 • Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Piłki Ręcznej w Polsce.
 • Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Opłacanie składek członkowskich przez członków zwyczajnych wynosi minimum 50 zł rocznie.
 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa i obowiązki, jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 3. śmierci członka,
 4. prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
 5. popełnieniem czynu, który dyskwalifikuje daną osobę, jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.

 25. Zawieszenie w prawach członka zwyczajnego lub wspierającego następuje z chwilą trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności  podczas Walnego Zjazdu  Stowarzyszenia

 26.  Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia, zawieszenia lub utraty członkostwa przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

 WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 •  Kadencja władz.
 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 • Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić bez ograniczeń kadencyjnych.
 • Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania.
 • Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 • Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 • Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym terminie. 
  Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • W Walnym Zgromadzeniu winna, w pierwszym terminie, uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Jeżeli drugie Zgromadzenie ma się odbyć w tym samym dniu  co Zgromadzenie pierwsze, to ten fakt musi być umieszczony w piśmie zwołującym pierwsze Zgromadzenie i zebranie to winno się odbyć nie wcześniej niż pół godziny od ogłoszonego pierwszego terminu Zgromadzenia. 
 • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalania zmian Statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalenie budżetu,
 • uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 • Zarząd składa się z 5 osób – prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika ii członka zarządu, których wybiera Walne Zgromadzenie.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 • Do kompetencji Zarządu należą:
 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.
 • Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 • W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jednego członka składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 •  Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i ofiarności publicznej.
 • Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 • Do zawierania umów udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 • W sprawach nie regulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Pin It on Pinterest