IX Zjazd

Kalisz, 12-14 sierpnia 2022r.

Sprawozdanie –  Protokół 

z IX Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski 

w Piłce Ręcznej

Kalisz 12.08.2022

 godz. 15.00 – 17.00 Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Podczas zebrania omówiono sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia. Wprowadzono poprawki do przebiegu części nieoficjalnej  programu pobytu w Kaliszu oraz przygotowano do zatwierdzenia, przez Zgromadzenie, porządek i regulamin obrad.  

godz. 20.00 – 23.00  Spotkanie koleżeńskie

Miejscowi gospodarze zorganizowali spotkanie „pod namiotami”, gdzie w towarzyskiej atmosferze wymieniano się wspomnieniami z okresu startów w reprezentacji Polski. Duża część dyskusji  dotyczyła aktualnego stanu polskiej piłki ręcznej i  wyników sportowych polskich reprezentacji. Informowano się również o problemach i sukcesach z życia prywatnego i rodzinnego.

Kalisz 13.08.2022

godz. 09.00 – 10 .30  Zwiedzanie Muzeum Piłki Ręcznej w Kaliszu

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mieli okazję, po raz pierwszy, już w pełnej formie wystawienniczej, zwiedzić Muzeum Piłki Ręcznej. Wielkie wrażenie wywarła staranna ekspozycja pamiątek ze 104 letniej historii naszej dyscypliny sportu. Przy okazji pobytu  w Kaliszu wiele osób przekazało do Muzeum historyczne pamiątki związane z ich udziałem   w ważnych wydarzeniach sportowych.  

godz. 11.00 – 11.30  Wizyta w  Kakawie Kolonia

Na zaproszenie miejscowych władz członkowie Stowarzyszenia mieli okazję odwiedzić  miejscowość Kakawa Kolonia, gdzie zostali przyjęci z wielkimi honorami. W trakcie spotkania mieli okazję zapoznać się zarówno z problemami jak i sukcesami sportowymi małej podkaliskiej  miejscowości specjalizującej się 
w propagowaniu kolarstwa z sukcesami sportowymi na skalę krajową.

godz. 12.00 – 14.00  Pieczyska  Obrady Walnego Zgromadzenia (I część)

 1. Prezes Zygfryd Kuchta, z uwagi na brak, wymaganej statutem, większości obecnych członków, ogłosił początek obrad w II terminie o godzinie 12.15.

Walne Zgromadzenie, w drugim terminie, otworzył Prezes Zygfryd Kuchta witając członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. Szczególne słowa skierował do prof. Janusza Czerwińskiego 
z gratulacjami z okazji 70 – lecia działalności w piłce ręcznej. Przypomniał również o ważnym wydarzeniu, symbolicznym umieszczeniem Stanisława Majorka w gronie wybitnych  polskich sportowców 
w Cetniewskiej Alei Gwiazd. Prezes poinformował o przyjęciu Jerzego Nowaka do Stowarzyszenia 
w charakterze członka wspierającego podkreślając jego aktywność w wspieraniu działalności związanej z naszą dyscypliną sportu. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego członka Stowarzyszenia Pawła Malakę. 

Następnie Prezes zaproponował kandydatów na Przewodniczącego  i Sekretarza Zgromadzenia. 
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, po uzyskaniu zgody zainteresowanych przyjęto na Przewodniczącego Zgromadzenia – Jana Prześlakiewicza i na Sekretarza  Piotra Czaczkę. 

II. Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za wybór i zaproponował kandydatów do Komisji Mandatowo Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Kandydaci zgłoszeni przez Przewodniczącego: Andrzej Lisiewicz, Andrzej Sokołowski i Piotr Cieśla potwierdzili gotowość pracy w Komisji. Wobec braku innych zgłoszeń, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  wybrano Komisję Mandatowo – Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków w składzie:

– Andrzej Lisiewicz  – Przewodniczący

– Andrzej Sokołowski – członek

– Piotr Cieśla  – członek 

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zebranym członkom Stowarzyszenia:

 1. Regulamin obrad
 2. Porządek obrad 

Uwagi do w/w dokumentów zgłosił Andrzej Lech, który wskazał na brak w porządku obrad wystąpienia Skarbnika Stowarzyszenia.  W wyjaśnieniu podano, że jest ono zawarte  w punkcie nr 7 – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na wniosek zainteresowanego zmieniono porządek obrad wprowadzając oddzielne wystąpienie Skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Oba regulaminy, wraz z poprawką, zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia –  Prezes Zygfryd Kuchta:

W swoim wystąpieniu Prezes Zygfryd Kuchta: 

 1. Podziękował Agnieszce Kai za wzorową pracę w charakterze skarbnika Stowarzyszenia
 2. Wskazał na problemy w nawiązaniu oficjalnej, statutowej współpracy z Wyższą Szkołą Więziennictwa. Zapewnił o wznowieniu rozmów i doprowadzeniu do podpisania oficjalnej umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Więziennictwa.
 3. Podkreślił stałą, korzystną dla Stowarzyszenia współpracę ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Zaznaczył, że w skład Zarządu ZPRP wchodzą członkowie Stowarzyszenia: Henryk Szczepański, Bogdan Sojkin, Sławomir Szmal, Rafał Kuptel
 4. Podziękował   członkom Stowarzyszenia za szeroki udział w akcji pomocy Ryszardowi Skutnikowi (17 500 zł) i Marianowi Olszówce (5 000 zł), którzy wymagali wsparcia finansowego dla poratowania zdrowia.
 1. Andrzej Lisiewicz – Przewodniczący Komisji Mandatowo Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków   stwierdził prawomocność Walnego Zgromadzenia, które zgodnie ze Statutem odbyło się w II terminie. Zgodnie z podpisami na liście stwierdzono obecność 37 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.  
 2.  Skarbnik Stowarzyszenia Agnieszka Kaja przedstawiła stan finansowy Stowarzyszenia – wpłaty (składki członkowskie i darowizny) oraz niezbędne wydatki akceptowane przez Zarząd. Podziękowała darczyńcom, dzięki którym mamy zapewnione finanse na  realizację podstawowych zadań statutowych.  Należy zwrócić uwagę na większą systematyczność dokonywania składek członkowskich.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził:

Aktualny stan majątkowy Stowarzyszenia jest zadawalający na skutek rocznych składek członków zwyczajnych a szczególnie darowizn i wpłat dokonanych przez członków wspierających. Podkreślił wsparcie finansowe ZPRP oraz Sp z.o.o Holz. Wydatki zaprezentowane są w pełni uzasadnione 
a prowadzona dokumentacja finansowa jest w pełni wiarygodna i wzorowo prowadzona przez skarbnik Agnieszkę Kaja. Zaapelował do członków Stowarzyszenia o regularne wpłaty składek członkowskich 
z prośbą o dokonywanie ich na konto Stowarzyszenia poprzez przelewy bankowe.  

VI. Głosy w dyskusji:

 1. Zygfryd Kuchta przypomniał, że w roku 2023 odbędzie się X Jubileuszowe Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia co wymaga od Zarządu wielu niekonwencjonalnych starań organizacyjnych. Zaproponował zaproszenia na to Zgromadzenie osób najbliższych tych co już  od nas „odeszli”

Poza tym plan pracy Zarządu nie ulegnie zasadniczym zmianom i będzie się koncentrował na organizacji X Zgromadzenia, podpisaniu umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Więziennictwa oraz zacieśnieniu współpracy z ZPRP.

 • Jerzy Noszczak przypomniał o zobowiązaniach, podjętych na poprzednim Zgromadzeniu, dotyczących pisania wspomnień z przebiegu kariery zawodniczej i trenerskiej. Mają one być podstawą wydawnictwa z okazji X Jubileuszowego Zgromadzenia.
 • Andrzej Lech zwrócił uwagę na konieczność wysokiej frekwencji  w X Zgromadzeniu. Zaproponował wystosowanie zaproszenia do wszystkich członków Zarządu ZPRP.
 • Jerzy Garpiel zaapelował  o poczynienie starań  o otrzymanie puli darmowych biletów  na mecze Mistrzostw Świata rozgrywanych w Polsce. Prezes Zygfryd Kuchta zapewnił o aktywności Zarządu 
  w tym zakresie.

VII. Głosowania –  Przewodniczący Zgromadzenia w uzgodnieniu z Komisją Skrutacyjną oraz Uchwał 
   i Wniosków zarządził głosowania w sprawie przyjęcia uchwał:

 1. Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za  rok 2021

Uchwała nr 1 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

Uchwała nr 3 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Na zakończenie I części Zgromadzenia Przewodniczący Jan Prześlakiewicz  podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział i sprawny przebieg obrad.

godz. 16.00 – 18 .00  Kalisz –   Obrady Walnego Zgromadzenia (II część)

W drugiej części obrad Walnego Zgromadzenia, poza członkami Stowarzyszenia, wzięli udział zaproszeni goście – działacze i sympatycy Kaliskiego Stowarzyszenia „Szczypiorniak”. 

 1. Na wstępie, po przywitaniu przez Prezesa zaproszonych gości, został zaprezentowany film obrazujący dorobek sportowy 100 – letniej historii polskiej piłki ręcznej.
 2. Wiceprezes ZPRP Bogdan Sojkin wręczył Edwardowi Prusowi Złotą Odznakę ZPRP za zasługi dla rozwoju polskiej piłki ręcznej.
 3. Prezes Stowarzyszenia Zygfryd Kuchta zaprosił Wiceprezesa ZPRP  Bogdana Sojkina i Prezesa Honorowego ZPRP Janusza Czerwińskiego  do wręczania okolicznościowych statuetek i pater
   z okazji:

– rocznicy 80 – lecia urodzin:  Jan Węglarz, Janusz Litwin (pozostałym, nieobecnym jubilatom: Aleksander Zimierski, Bronisława Smoleń i Sylwester Tomaszewski okolicznościowe statuetki będą przekazane za pośrednictwem członków naszego Stowarzyszenia).

– 20 rocznicy zdobycia złotego medalu Młodzieżowych Mistrzostw Europy 2002: Jan Prześlakiewicz, Lucjan Stolarek, Michał Nowak, Michał Świrkula, Daniel Żółtak (pozostałym, nieobecnym uczestnikom tego sukcesu, okolicznościowe  patery zostaną wręczone przy najbliższym spotkaniu)

– 40 lecia zdobycia pierwszego medalu MŚw – 1982: Janusz Czerwiński, Zygfryd Kuchta, Ryszard Biernat, Daniel Waszkiewicz (pozostałym, nieobecnym uczestnikom tego sukcesu, okolicznościowe  patery zostaną wręczone przy najbliższym spotkaniu)

– 50 – lecia pierwszego udziału reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich 1972: Janusz Czerwiński, Bogdan Kowalczyk, Zygfryd Kuchta, Andrzej Sokołowski, Engelbert Szolc, Jan Gmyrek, Włodzimierz Wachowicz, Andrzej Lech (pozostałym, nieobecnym uczestnikom tego wydarzenia, okolicznościowe  patery zostaną wręczone przy najbliższym spotkaniu)

4. Prezes Zygfryd Kuchta w asyście Edwarda Prusa wręczył obecnym  członkom i sympatykom Kaliskiego Stowarzyszenia „Szczypiorniak” okolicznościowe koszulki oraz upominki. 

 5. Na zakończenie obrad Prezes Zygfryd Kuchta podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zapewnił o realizacji, w nowym, jubileuszowym roku, zgłaszanych uwagi wniosków dotyczących rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

 • godz. 20.00 – 23.00  Kalisz –   Spotkanie koleżeńskie

Pobyt w Kaliszu, poza częścią oficjalną,  został zakończony wspólną kolacją „pod namiotami” uczestników Zgromadzenia z miejscowymi działaczami – autentycznymi pasjonatami piłki ręcznej. Dzięki zaangażowaniu Edwarda Prusa i jego współpracownikom udało się zrealizować część oficjalną Zgromadzenia, jak i niezwykle atrakcyjny program towarzyszący Zgromadzeniu.

Kalisz, 14 sierpnia 2022 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                        

Jan Prześlakiewicz                                         

Pin It on Pinterest