VIII Zjazd

Komprachcice 08-10 października 2021r.

 Protokół 

z VIII Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego członków Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej

Komprachcice, 08.10.2021 godz. 19.00 – 22.00

W części wstępnej spotkania z udziałem członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości miały miejsca wystąpienia:

 1. Prezesa Zygfryda Kuchty – powitanie członków  Stowarzyszenia, zaproszonych gości 

i wręczenie okolicznościowych pamiątek. 

 • Zaproszony gość – Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka, przedstawił historię miasta 

i gminy Komprachcice ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wychowania fizycznego i sportu na poziomie szkolnym i klubowym. Wyraził ogromne zadowolenie z organizacji na terenie Komprachcic  Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które będzie ważnym wydarzeniem, zapisanym  w historii tego miasta.

 • Szczególnie okazałą była uroczystość nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia

 p. Andrzejowi Kraśnickiemu – wieloletniemu Prezesowi Związku Piłki Ręcznej w Polsce, aktualnemu Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W laudacji Prezes Zygfryd Kuchta podkreślił wybitne zasługi nominowanego dla rozwoju światowej i polskiej piłki ręcznej oraz  aktywną rolę w powołaniu do życia i wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia.

Komprachcice, 09.10.2021 godz. 10.00 – 13.00

I.  Prezes Zygfryd Kuchta, z uwagi na brak wymaganej statutem większości obecnych członków, ogłosił początek obrad w II terminie o godzinie 10.15.

Walne Zgromadzenie, w drugim terminie, otworzył Prezes Stowarzyszenia Zygfryd Kuchta.

1.    Powitał zaproszonych gości oraz obecnych członków Stowarzyszenia.

 • Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia, którzy w mijającej kadencji władz odeszli z naszego grona (K. Mieleszczuk, H. Rozmiarek, J. Cieślak). 
 • Przedstawił nowych członków Stowarzyszenia, którzy uzyskali akceptację ustępującego Zarządu – członkowie zwyczajni: Jerzy Ciepliński, Agnieszka Jochymek (przywrócenie członkostwa) – członkowie wspierający: Edward Prus, Ryszard Konfisz, Piotr Łuszcz, Sylwester Tomaszewski.
 • Z upoważnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego Prezes Honorowy Janusz Czerwiński udekorował członka Stowarzyszenia Piotra Cieślę Medalem PKOL za pracę na rzecz ruchu olimpijskiego.

Następnie ustępujący Prezes zaproponował kandydatów na Przewodniczącego  i Sekretarza Zgromadzenia. 
W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, po uzyskaniu zgody zainteresowanych przyjęto na Przewodniczącego Zgromadzenia – Jana Prześlakiewicza a na Sekretarza  Piotra Czaczkę. 

II. Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za wybór i zaproponował kandydatów do Komisji Wyborczej, która będzie miała również w zakresie obowiązków sprawy komisji mandatowo- skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków. Kandydaci zgłoszeni przez Przewodniczącego: Zofia Figas, Andrzej Sokołowski i Jan Węglarz potwierdzili gotowość wyborów do Komisji Wyborczej. Wobec braku innych zgłoszeń, w głosowaniu jawnym, przy jednym głosie sprzeciwu została wybrana Komisja Wyborcza w składzie:

– Zofia Figas – Przewodnicząca

– Andrzej Sokołowski – członek

– Jan Węglarz – członek 

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zebranym członkom Stowarzyszenia:

 1. Regulamin obrad (w załączeniu)
 2. Porządek obrad (w załączeniu)
 3. Regulamin obrad (w załączeniu)

Wszystkie te dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

III. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia – Ustępujący Prezes Zygfryd Kuchta:

W swoim wystąpieniu podkreślił sens działania  Stowarzyszenia oraz pozycję w stosunku do ZPRP. Dobra współpraca ze Związkiem owocowała udostępnieniem lokalu dla Stowarzyszenia w siedzibie ZPRP, który dobrze spełnia rolę biura i wizytówki Stowarzyszenia. Związek wsparł nas również finansowo, na działalność statutowa, wpłatą 10 000 zł. Prezes omówił ostatnie lata działalności 

w trudnym okresie pandemii i trudności w zwołaniu Walnego Zgromadzenia w roku 2020 i 2021. Ostatecznie ciągłe kontakty z członkami Stowarzyszenia doprowadziły do ustalenia, w miarę dogodnego, terminu i miejsca Zgromadzenia. Wartym zauważenie jest obecność w Zarządzie ZPRP trzech członków naszego Stowarzyszenia. Niestety zostały zawieszone zaawansowane już rozmowy z władzami Kępna w sprawie organizacji „Galerii Sław” oraz z  Rektorem Wyższej Szkoły Więziennictwa w sprawie wykorzystania bazy socjano – szkoleniowej w Kaliszu/Szczypiornie. Nowy Zarząd winien podjąć starania o wznowienie i finalizacje rozmów w sprawie współpracy z tymi podmiotami. Prezes zwrócił uwagę na konieczność obecności naszych członków w formie oficjalnych gości na   różnych imprezach propagujących naszą dyscyplinę sportu. Przypomniano o możliwości korzystania z puli bezpłatnych biletów na mecze z udziałem naszych reprezentacji. Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem dokonał weryfikacji członkostwa. 40 osób, które podpisały deklarację członkostwa zostały poinformowane o nie respektowaniu Statutu (brak uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) co skutkuje zawieszeniem w prawach członka zwyczajnego. Jedna osoba (Agnieszka Jochymek) odwołała się od tej decyzji i została przez Zarząd Stowarzyszenia przywrócona w prawach członka. Prezes podziękował członkom wspierającym za zasilanie konta finansowego co umożliwia realizację celów i zadań zawartych w statucie Stowarzyszenia.

IV. Informacja  o stanie finansowym Stowarzyszenia – skarbnik Agnieszka Kaja – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lech

Skarbnik Stowarzyszenia przedstawiła stan finansowy Stowarzyszenia – wpłaty (składki członkowskie, członków wspierających i darowizny)  oraz niezbędne wydatki akceptowane przez Zarząd. Stan konta ze względu na składki członkowskie i wpłaty członków wspierających utrzymuje się na podobnym poziomie (25 000 zł.) Należy zwrócić uwagę na większą systematyczność dokonywania wpłat członkowskich.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził (protokół w załączeniu):

Aktualny stan majątkowy Stowarzyszenia  (25 000 zł), jest zadawalający na skutek rocznych składek członków zwyczajnych a szczególnie darowizn i wpłat dokonanych przez członków wspierających. Wydatki zaprezentowane są w pełni uzasadnione a prowadzona dokumentacja finansowa jest w pełni wiarygodna i wzorowo prowadzona przez skarbnik Agnieszkę Kaja.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezesowi i członkom Zarządu Stowarzyszenie Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej.

 V. Zofia Figas w imieniu Komisji Wyborczej  stwierdziła prawomocność Walnego Zgromadzenia. Zgodnie 
z podpisami na liście i stwierdzonej obecności potwierdzono udział 29 członków zwyczajnych (czynne 
i bierne prawa wyborcze) oraz 6 członków wspierających.  

VI. Głosy w dyskusji:

     Zygfryd Kuchta zabrał głos w sprawie wysokości składek członkowskich. Stwierdził, że zebrany kapitał należy przeznaczać, przede wszystkim, na dofinansowywanie członków Stowarzyszenia (udział w Walnych Zgromadzeniach). Wysokość składek członkowskich jest dobrze określona (minimum 50 zł) i ewentualne wyższe wpłaty są uzależnione od sytuacji finansowej każdej osoby. Należy bardzo rozsądnie i celowo operować zebranymi, ograniczonymi środkami finansowymi.

     Janusz Czerwiński zachęcał do promocji, w terenie,  naszej dyscypliny sportu, zdecydowanie zwiększyć aktywność członków Stowarzyszenia w tym zakresie. Zwrócić uwagę na większą systematyczność 
w opłacaniu składek członkowskich i rolę członków wspierających na stan finansowy Stowarzyszenia. Zwrócił się imiennie do kolegów i koleżanek  o  pisanie wspomnień i publikowanie ich w formie książkowej przez Zarząd. Zobowiązał następujące osoby do złożenia do końca listopada swoich wspomnień z kariery zawodniczej (Z. Kuchta, A. Lech,  F. Cholewa, E. Szolc, L. Dziuba, A. Wlazło, 
A. Sokołowski, B. Fulara, J. Garpiel, S. Tomaszewski, B. Kowalczyk, J. Brzozowski, S. Majorek, 
J. Węglarz).

     Lesław Dziuba zaproponował podniesienie wysokości składki członkowskiej do 100 zł co nie spotkało się z aprobatą większości koleżanek i kolegów.

     Ryszard Konfisz wnioskował o  informowanie w prasie lokalnej o organizowanych walnych zgromadzeniach naszego Stowarzyszenia. E. Prus  zwrócił uwagę na zwiększenie zainteresowanie 
i pozyskanie dziennikarzy dla tematyki związanej z działalnością Stowarzyszenia.

VII. Głosowania –  Przewodniczący Zgromadzenia w uzgodnieniu z Komisją Wyborczą zarządził głosowania w sprawie przyjęcia uchwał:

 1. Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2019/2020

Uchwała nr 1 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

Uchwała nr 3 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020

Uchwała nr 4 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia
  Uchwała nr 5 przyjęta przez aklamację.

VIII. Wybory do Zarządu Stowarzyszenia.

     Przewodniczący Zgromadzenia w uzgodnieniu z Komisja Wyborczą przedstawił następujących    kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia: Zygfryd Kuchta, Jerzy Garpiel, Jerzy Noszczak, Agnieszka Kaja, Bożena Karkut. Cztery pierwsze osoby potwierdziły słownie chęć kandydowania do Zarządu. Bożena Karkut (nieobecna) przesłała oświadczenie potwierdzające chęć kandydowania do Zarządu. Andrzej Lisiewicz zgłosił Lesława Dziubę na kandydata do Zarządu. Zaproponowany kandydat odmówił udziału w wyborach.

     Z uwagi na zgłoszenie i potwierdzenie pięciu osób na kandydatów do Zarządu (tyle osób liczy Zarząd), w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, do Zarządu Stowarzyszenia, zostali wybrani: Zygfryd Kuchta, Jerzy Garpiel, Jerzy Noszczak, Agnieszka Kaja, Bożena Karkut. 

IX. Wybory do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 Przewodniczący Zgromadzenia w uzgodnieniu z Komisją Wyborczą przedstawił następujących    kandydatów do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia: Danuta Litwin Andrzej Lech, Jan Węglarz. Wszystkie te osoby potwierdziły chęć kandydowania. Z  uwagi na brak innych kandydatur, w głosowaniu jawnym większością głosów (28 głosów za, 1 głos przeciwny, 0 głosów wstrzymujących się) w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Danuta Litwin, Andrzej Lech i Jan Węglarz.

X. Ogłoszenie Komisji Wyborczej.

     1. Poddano głosowaniu wniosek, który wpłynął do Komisji Wyborczej, o ustalenie wysokości składki członkowskiej na 100 zł.

     W głosowaniu jawnym, za przyjęciem wniosku głosowało 2 osoby, 1 wstrzymała się od głosu, 26 było         przeciw. Wniosek został odrzucony.

     2. Komisja Wyborcza po ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia ogłosiła jego ostateczny skład:

                1. Zygfryd Kuchta – Prezes

                2. Jerzy Garpiel     – Wiceprezes

                3. Bożena Karkut  – sekretarz

                4. Agnieszka Kaja – skarbnik

                5. Jerzy Noszczak – członek

     3. Komisja Wyborcza, po ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, ogłosiła jej ostateczny skład:

                1. Andrzej Lech    – Przewodniczący

                2. Danuta Litwin  – członek

                3. Jan Węglarz     – członek

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Prezes Zygfryd Kuchta dziękując wszystkim zebranym za aktywny udział w Walnym Zgromadzeniu, zapewniając o realizacji, w nowej kadencji, zgłaszanych uwag i wniosków dotyczących rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

Komprachcice, 09.10.2021 godz. 16.00 – 21.00.

Zgodnie z programem minutowym, w ramach części nieoficjalnej Walnego Zgromadzenia, wszyscy  członkowie Stowarzyszenia udali się na cmentarz, gdzie na grobach Edwarda Hyli i Jerzego Klempela złożono wiązanki kwiatów. Ostatnim akcentem pobytu w Komprachcicach była obecność na meczu Superligi: Gwardia Opole – Stal Mielec podczas, którego członkowie Stowarzyszenia zostali zaprezentowani zawodnikom obu drużyn i publiczności opolskiej.

Komprachcice, 09 października 2021 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                        

Jan Prześlakiewicz

Pin It on Pinterest