X Zjazd

Kalisz, 30.06 – 02.07. 2023r.

Sprawozdanie –  Protokół

z X Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zasłużonego Reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej

Kalisz 30.06.2023

godz. 15.00 – 17.00 Zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Podczas zebrania omówiono sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia. Wprowadzono poprawki do przebiegu części nieoficjalnej programu pobytu w Kaliszu oraz przygotowano do zatwierdzenia, przez Zgromadzenie, porządek i regulamin obrad.  Jerzy Garpiel zasygnalizował bulwersującą sprawę, dotyczącą historii polskiej piłki ręcznej, zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej ZPRP w zakładce „Historia”. Sprawa ta wymaga omówienia podczas obrad Walnego Zgromadzenia
i ewentualne przedstawienie władzom ZPRP.

godz. 18.30 – 22.00  Kolacja i spotkania koleżeńskie

Poza kolacją, miejscowi gospodarze, współorganizatorzy Walnego Zgromadzenia przygotowali spotkanie „pod namiotami”, gdzie w koleżeńskiej atmosferze wymieniano się wspomnieniami z okresu startów w reprezentacji Polski. Duża część dyskusji dotyczyła aktualnego stanu polskiej piłki ręcznej i wyników sportowych polskich reprezentacji. Informowano się również o problemach i sukcesach z życia prywatnego i rodzinnego. Ważną częścią tego spotkania była informacja o przyznaniu Januszowi Czerwińskiemu tytułu Honoris Causa przez warszawską Akademię Wychowania Fizycznego. Po wystąpieniu uhonorowanego wszyscy obecni entuzjastycznie odnieśli się do tego wyróżnienia, potwierdzając to symboliczną ilością alkoholu osobiście serwowaną przez utytułowanego.

Kalisz 01.07.2023

godz. 10.00 – 11.00  Muzeum Piłki Ręcznej w Kaliszu – uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mieli okazję, po raz pierwszy, już w pełnej formie wystawienniczej, zwiedzić Muzeum Piłki Ręcznej. Wielkie wrażenie wywarła staranna ekspozycja pamiątek ze 105 letniej historii naszej dyscypliny sportu. Przy okazji pobytu w Kaliszu wiele osób przekazało do Muzeum historyczne pamiątki związane z ich udziałem w ważnych wydarzeniach sportowych.  Głównym akcentem wizyty w Muzeum było uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej  z inicjatywy Edwarda Prusa i Tomasza Chajduka przez Stowarzyszenie „Szczypiorniak” i Radę Osiedla Szczypiorno. Tablica upamiętnia 10 rocznicę otwarcia Izby Pamięci Szczypiorniaka oraz Legionów Józefa Piłsudskiego. Odsłonięcia tablicy, w obecności fundatorów i członków naszego Stowarzyszenia, dokonał Janusz Czerwiński.

godz. 12.00 – 12.25  Dworek w Pieczyskach

Po przyjeździe do Pieczysk, na zaproszenie miejscowych działaczy Stowarzyszenia „Szczypiorniak”, Fundacji „Ocalaj Dziedzictwo Narodowe i Towarzystwa Przyjaciół Opatówka odbyło się spotkanie podczas, którego zapoznano nas z działalnością ww. fundacji i stowarzyszeń dotyczących ich działalności na rzecz pamięci o legionistach 1918 roku, historii „szczypiorniaka” a przede wszystkim prowadzenia usilnych starań o pozyskanie Dworku (starej szkoły w Pieczyskach) i przekształcenie go na Centrum Rehabilitacyjne dla byłych sportowców i okolicznych mieszkańców. Inicjatywa ta została poparta przez władze naszego Stowarzyszenia.

Następnie z inicjatywy Edwarda Prusa, odbyła się uroczystość zasadzenia dębów symbolizujących osoby zasłużone dla sprawy powstania Centrum Rehabilitacyjnego w Pieczyskach. Jeden z dębów otrzymał nazwę „ Zygfryd”, drugi „Edward” a ich patronem został Janusz Czerwiński.

Na zakończenie spotkania, na froncie istniejącej szkoły, dokonano odsłonięcia odrestaurowanej tablicy  upamiętniającej XIX rocznicę niepodległości i powstania szkoły – pomnika ku pamięci poległych w obronie ojczyzny żołnierzy Józefa Piłsudzkiego.

godz. 12.30 – 14.00  Pieczyska  Obrady Walnego Zgromadzenia

 1. Prezes Zygfryd Kuchta, z uwagi na brak, wymaganej statutem, większości obecnych członków, ogłosił początek obrad w II terminie o godzinie 12.30.

Walne Zgromadzenie, w drugim terminie, otworzył Prezes Zygfryd Kuchta witając członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. Przedstawił sprawy organizacyjne naszego spotkania, wyrażając słowa podziękowania Edwardowi Prusowi za wkład pracy i pomoc przy organizacji X Zgromadzenia w Kaliszu. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych członków Stowarzyszenia: Barbarę Kamińską – Królik, Eugenię Rzążewską

Następnie Prezes zaproponował kandydatów na Przewodniczącego  i Sekretarza Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, po uzyskaniu zgody zainteresowanych przyjęto na Przewodniczącego Zgromadzenia – Jana Prześlakiewicza i na Sekretarza  Piotra Czaczkę.

II. Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za wybór i zaproponował kandydatów do Komisji Mandatowo Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Kandydaci zgłoszeni przez Przewodniczącego:  Andrzej Sokołowski, Alicja Klonowska i Zofia Figas potwierdzili gotowość pracy w Komisji. Wobec braku innych zgłoszeń, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano Komisję Mandatowo – Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków, która ukonstytuowała się w następującym składzie:

– Alicja Klonowska – Przewodnicząca

– Andrzej Sokołowski – członek

– Zofia Figas  – członek

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zebranym członkom Stowarzyszenia:

 1. Regulamin obrad
 2. Porządek obrad

Oba regulaminy zostały przyjęte bez poprawek, jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia –  Prezes Zygfryd Kuchta:
 1. Zgodnie z tradycją Prezes wręczył okolicznościowe statuetki z okazji 80 – lecia urodzin:

Jucie Kostorz, Kurtowi Cichemu i Engelbertowi Szolcowi.

 • Przedstawił starania o utrzymywanie dobrej kondycji finansowej, szczególnie dziękując członkom wspierającym za hojne darowizny.
 • Dzięki dobrej kondycji finansowej udało się przygotować i przekazać wszystkim członkom    Stowarzyszenia: Wydawnictwo na 10 lecie Stowarzyszenia, kalendarzyki 2023,  koszulkę okolicznościową i okolicznościowy medal MŚw 2023.
 • Podkreślił stałą, korzystną dla Stowarzyszenia współpracę ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Zaznaczył, że w skład Zarządu ZPRP wchodzą członkowie Stowarzyszenia: Henryk Szczepański, Bogdan Sojkin, Sławomir Szmal, Rafał Kuptel.
 • Podziękował Agnieszce Kai za wzorową pracę w charakterze skarbnika Stowarzyszenia
 • Wskazał na problemy w nawiązaniu oficjalnej, statutowej współpracy z Wyższą Szkołą Więziennictwa; wznowienie rozmów i doprowadzenie do podpisania oficjalnej umowy o współpracy z Wyższą Szkołą Więziennictwa.
 1. Alicja Klonowska – Przewodnicząca Komisji Mandatowo Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków   stwierdził prawomocność Walnego Zgromadzenia, które zgodnie ze Statutem odbyło się w II terminie. Zgodnie z podpisami na liście stwierdzono obecność 37 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.  Dodatkowo potwierdziła obecność 10 członków wspierających.
 2.  Skarbnik Stowarzyszenia Agnieszka Kaja przedstawiła stan finansowy Stowarzyszenia – wpłaty (składki członkowskie i darowizny) oraz niezbędne wydatki akceptowane przez Zarząd. Podziękowała darczyńcom, dzięki którym mamy zapewnione finanse na realizację podstawowych zadań statutowych.  Należy zwrócić uwagę na większą systematyczność dokonywania składek członkowskich.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził:

Aktualny stan majątkowy Stowarzyszenia jest zadawalający na skutek rocznych składek członków zwyczajnych a szczególnie darowizn i wpłat dokonanych przez członków wspierających.  Wydatki zaprezentowane są w pełni uzasadnione a prowadzona dokumentacja finansowa jest w pełni wiarygodna i wzorowo prowadzona przez skarbnik Agnieszkę Kaja. Zaapelował do członków Stowarzyszenia o regularne wpłaty składek członkowskich z prośbą o dokonywanie ich na konto Stowarzyszenia poprzez przelewy bankowe. 

VI. Głosy w dyskusji:

 1. Jerzy  Garpiel zgłosił wniosek formalny o upoważnienie Janusza Czerwińskiego i Zygfryda Kuchtę  do reprezentowanie Stowarzyszenia podczas zebrań Zarządu ZPRP, gdzie byłyby prezentowane nasze sprawy i problemy. Niecierpiącą zwłoki jest sprawa prezentowanej na stronie internetowej Związku historii naszej dyscypliny sportu. Wymaga ona wielu korekt i uzupełnień szczególnie w odniesieniu do kobiecej piłki ręczne.
 2.  Janusz Czerwiński zwrócił uwagę na kultywowanie, w większym zakresie, pamięci o osobach
  i zdarzeniach związanych z naszą dyscypliną sportu. Większe zaangażowanie skierować na uaktywnienie aktualnych członków (młodszego pokolenia) i pozyskanie nowych, młodszych byłych reprezentantów Polski.
 3. Andrzej Lech podjął sprawę biletów na mecze międzypaństwowe z puli przyznawanej przez ZPRP. W dyskusji stwierdzono poprawną realizację tego zadania, poza biletami na MŚw 2023. Należy zwrócić uwagę na rezerwację miejsc kat. VIP i I kategorii na miejscach wydzielonych dla Stowarzyszenia.
 4. Zygfyd Kuchta omówił sprawę składek członkowskich. W wyniku obszernej dyskusji  i głosowania uchwalono ustalenie składki rocznej   na 100 zł.

VII. Głosowania – Przewodniczący Zgromadzenia w uzgodnieniu z Komisją Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków zarządził głosowania w sprawie zgłoszonych wniosków i przyjęcia uchwał:

 1. Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2022

Uchwała nr 1 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

Uchwała nr 3 przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 • Uchwała nr 4 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 100,00 zł. (od 01.01.2024)

Uchwała nr 4 przyjęta, w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przewodniczący Zgromadzenia Jan Prześlakiewicz podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział i sprawny przebieg obrad.

VIII. Wnioski, zadania i plan pracy na sezon 2023/2024

Na zakończenie obrad Prezes Zygfryd Kuchta podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział       i zapewnił o realizacji, w nowym roku działalności, zgłaszanych uwag i wniosków dotyczących rozwoju i działalności Stowarzyszenia. Wskazał, też rok 2024, jako rok Walnego Zgromadzenia o charakterze sprawozdawczo – wyborczym co winno uaktywnić działalność członków Stowarzyszenia i dopracować się nowych, atrakcyjnych form działalności.

godz. 20.00 – 23.00  Kalisz – Spotkanie koleżeńskie

Pobyt w Kaliszu, poza częścią oficjalną, został zakończony wspólną kolacją „pod namiotami” uczestników Zgromadzenia z miejscowymi działaczami – autentycznymi pasjonatami piłki ręcznej. Dzięki zaangażowaniu Edwarda Prusa i jego współpracownikom udało się zrealizować część oficjalną Zgromadzenia, jak i niezwykle atrakcyjny program towarzyszący Zgromadzeniu.

Kalisz 02.07.2023

godz. 08.30 – śniadanie i wyjazd uczestników

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Jan Prześlakiewicz 

Pin It on Pinterest